سوخت جت ATK

 

این سوخت دارای استاندارد DERD ۲۴۹۴ بوده و از نظر دامنه تقطیر، مشابه نفت سفید است. سوخت مذکور با استفاده از افزودنی­های مناسب، پالایش و تصفیه ویژه تولید می­شود. نقطه اشتعال بالا (بیش از ۴۰ درجه سلسیوس)، این سوخت را مناسب استفاده در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافربری و همچنین بعضی هواپیماهای جنگی می­سازد. ( JET A-۱  )  نام دیگری برای این فرآورده می­باشد.

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Visual

Clear, bright and visual free from solid matter and undissolved water at ambient temperature

-----

Visual Appearance

ASTM  D۱۵۶ OR D۶۰۴۵

Report

-----

Color

ASTM  D۴۰۵۲/IP۳۶۵

۷۷۵-۸۴۰

Kg/m۳

Density @ ۱۵°c

 

ASTM  D۸۶

"

"

"

"

"

"

"

-----

Report

۲۰۵max

Report

Report

۳۰۰max

۱,۵ max

۱,۵ max

-----

°c

°c

°c

°c

°c

٪vol

٪vol

Distillation:

I.B.P

۱۰% Recovered

۵۰% Recovered

۹۰% Recovered

End point

Residue

Loss

ASTM  D۵۶ or IP۱۷۰

۳۸min

°c

Flash Point

ASTM  D۴۴۵ or IP۷۱

۸max

mm۲/s

Viscosity Kinematic @ -۲۰°c

ASTM  D۲۳۸۶ or IP۱۶

-۴۷max

°c

Freezing Point

ASTM  DD۱۳۲۲/IP۵۷

۲۵min

mm

Smoke Point

ASTM  D۱۳۲۲

ASTM  D۱۸۴۰

۱۹min

۳max

mm

v/v %

Smoke Point and Naphthalene

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

 

۴۲,۸min

Mj/Kg

Specific energy

ASTM  D۳۲۴۲

۰,۰۱۵max

mg KOH/g

Total Acidity

ASTM  D۱۳۱۹

ASTM  D۶۳۷۹

۲۵max

v/v %

Aromatic

Aromatic Hydrocarbon Type

۲۶,۵max

v/v %

Total aromatic

ASTM  D۲۶۲۲,D۱۲۶۶ or IP۳۳۶

۰,۳۰max

m/m %

Sulfur Total

ASTM  D۳۲۲۷

۰,۰۰۳max

m/m %

Sulphur Mercaptan

IP۳۰

Negative

-----

Doctor Test

ASTM  D۱۳۰/IP۳۴۲

۱max

Class

Copper Strip

IP۵۴۰

۷max

mg/۱۰۰ml

Existent Gum

ASTM  D۵۴۵۲/IP۴۲۳

۱,۰max

mg/lit

Particulate Contamination

ASTM  D۲۶۲۴

۵۰-۶۰۰

pS/m

Electrical conductivity

ASTM  D۵۰۰۱

۰,۸۵max

mm

Lubricity

ASTM  D۳۲۴۱

۲۶۰min

°c

Test temperate

Thermal Stability JFTOT:

Less than ۳

-----

Tube rating visual

۲۵max

mmHg

Pressure differential

 

۸۵min

Rating

MSEP without SDA

Microseparometer at point of manufacture

۷۰min

Rating

MSEP with SDA