نفت کوره 180 و 230

ساختار :

این فرآورده­ها برش­های سنگین­تر از نفتگاز می­باشند. ترکیبات تشکیل دهنده آنها عمدتاً هیدروکربورهای سنگین موجود در باقی­مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرف، با استفاده از برش­های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت سنگین مورد مصرف قرار می­گیرند.

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

۲۳۰

۱۸۰

------

kind of fuel oil

Astm  D۴۴۵

۲۳۰

۱۸۰

c.st

Viscosity kinematic @ ۵۰°C (max)

Astm  D۱۲۹۸

report

report

kg/m۳

Density @ ۱۵°C (max)

Astm  D۹۷

Winter:۵,۰

Winter:۴,۵

° C

Pour point (max)

Summer:۱۵

Summer:۱۵

Astm  D۹۳

۶۵

۶۰

° C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۰

۳,۰

%wt

SulphurTotal  (max)

Astm  D۱۸۹

۱۳

۱۳

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D۴۸۲

۰,۰۵

۰,۰۵

%wt

Ash (max)

Astm  D۱۷۹۶

۰,۵

۰,۵

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۱,۸

۴۱,۸

MJ/kg

Calorific value higher (min)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در دیزل­های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.