نفت کوره 280 و 380

ساختار :

این فرآورده ­های برش ­های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برج های تقطیر هستند که با استفاده از برش­ های سبک تر تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت عرضه می­ شوند . ترکیب درصد هیدروکربن ­های متشکله ، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود ، در سیستم ­های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی­ کند .

 

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

۳۸۰

۲۸۰

------

kind of fuel oil

Astm  D۱۲۹۸

۹۹۰

۹۷۰

kg/m۳

Density @ ۱۵°C (max)

Astm  D۴۴۵

۳۸۰

۲۸۰

c.st

Kinematic viscosity @ ۵۰°C (max)

Astm  D۹۷

۳۲

۲۴

°C

Pour point (max)

Astm  D۹۳

۶۵

۶۵

°C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۵

۳,۵

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D۱۸۹

۱۵

۱۵

%wt

Carbon Residue Conradson(max)

Astm  D۴۸۲

۰,۱۵

۰,۰۵

%wt

Ash (max)

Astm  D۱۷۹۶

۱,۰

۰,۵

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۱,۷

۴۱,۸

MJ/kg

Calorific value higher (min)

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم احتراق آنان نفت کوره متوسط پیشنهاد شده است.