نفت کوره سنگین

 ساختار :

 این فرآورده باقیمانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج های تقطیر است که عمدتاً نیازی به اختلاط با فرآورده ­های

سبک ، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیماً قابل عرضه می­ باشد . درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب ، از ویژگی­

های این سوخت می ­باشد .

 مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Astm  D۱۲۹۶

۹۹۸

kg /m۳

Density @ ۱۵ ° C (Approx)

Astm  D۴۴۵

۷۲

c.st

Viscosity kinematic @ ۱۰۰ °C(max)

Astm  D۹۷

۳۸

° C

Pour point (max)

Astm  D۹۳

۶۵

° C

Flash point (min)

Astm  D۱۵۵۲

۳,۵

%wt

SulphurTotal ( max)

Astm  D۱۸۹

۱۵

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D۴۸۲

۰,۱۵

%wt

Ash (max) %mass

Astm  D۱۷۹۶

۱,۰

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D۴۸۶۸

۴۰,۷

MJ/kg

Calorific value higher (min)

-----

۱۵۰

wt/ppm

Vanadium (Approx)

-----

۴۰

wt/ppm

Nickel (Approx)

-----

۱۵

wt/ppm

Sodium (Approx)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم سوختی آنها، سوخت سنگین پیشنهاد شده است.