آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه اردستان

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

اردستان

جایگاه ارگ نیلوفر (ظفرقند)

031-54424222

اردستان-کیلومتر 25 جاده اردستان نائین -روستای ظفرقند

اردستان

جایگاه بخشایش

031-54242324

اردستان - داخل شهر- خیابان امام

اردستان

جایگاه CNGشهرداری اردستان

031-54248690

اردستان - کمربندی

اردستان

جایگاه CNGشهرداری زواره

-

اردستان - شهر زواره

اردستان

جایگاه CNGشهرداری مهاباد

-

اردستان - مهاباد کمربندی

اردستان

جایگاه مهاباد صالح زاده

031-54402114

مهاباد - ورودی شهر

اردستان

جایگاه نیری زواره

031-54372524

اردستان - شهر زواره- خیابن امام روبروی پارک شهید بهشتی

اردستان

جایگاه پارسا - ملکی

031-54243330

اردستان - کمربندی

اردستان

جایگاه پردیسان

031-54424332

اردستان- کیلومتر 25 جاده اردستان نائین - روبروی روستای ظفرقند

اردستان

فروشندگی موغار حجازی

031-54400156

اردستان-روستای موغار

اردستان

فروشندگی نیسیان

031-54420500

اردستان-روستای نیسیان

اردستان

جایگاه آسمان

-

8کیلومتری جاده اردستان/کاشان