آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه داران

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

داران

جایگاه الغدیر بوئین میاندشت

031-57598008

شهر بوئین و میاندشت -شهرک داشکستن

داران

جایگاه طهماسبی بوئین

031-57592594

بوئین میاندشت-کمربندی بوئین به الیگودرز

داران

جایگاه فاتحی داران

031-57222110

داران- بلوار طالقانی

داران

جایگاه دامنه جدید

031-57363128

دامنه - ابتدای جاده داران/اصفهان- جنب پلیس راه دامنه

داران

جایگاه دامنه قدیم

031-57363227

دامنه - سه راهی خوانسار-روبروی پلیس راه دامنه

داران

جایگاه CNG شهرداری داران

031-57222881

داران

داران

جایگاه CNG شهرداری دامنه

031-57362055

دامنه

داران

جایگاه CNG شهرداری فریدونشهر

031-57592020

فریدونشهر

داران

جایگاه شهرداری فریدونشهر

031-57593100

فریدونشهر- خ بسیج- روبروی سپاه

داران

جایگاه نجفی چادگان

031-57722577

چادگان - ابتدای شهر چادگان- خ خرمشهر

داران

جایگاه چادگانی پور

-

چادگان - ابتدای ورودی دهکده عمران

داران

جایگاه کوهسار

-

داران-کمربندی داران - کیلومتر3 جاده الیگودرز

داران

فروشندگی اسکندری

-

داران-روستای اسکندری

داران

فروشندگی سفتجان

031-57222122

داران-روستای سفتجان

داران

فروشندگی قلعه شاهرخ

031-57712437

 

داران

فروشندگی دومواد زاینده رود

031-57742030

چادگان-روستای اورگان

داران

جایگاه CNG شهرداری چادگان

031-57722624

چادگان