آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه گلپایگان

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

گلپایگان

جایگاه اسفرنجان

031-57330334

اسفرنجان

گلپایگان

جایگاه جنتی دُرّ خلیج فارس

031-57274433

گلپایگان-بخش مرکزی-روستای در

گلپایگان

جایگاه خوانسار

031-57772070

شهر خوانسار

گلپایگان

فروشندگی سکودار رحمت آباد

031-57751499

روستای رحمت آباد

گلپایگان

جایگاه شرکتی گلپایگان

031-57240050

گلپایگان-ابتدای جاده خمین-جنب بیمارستان امام حسین

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری خوانسار 2

031-57774065

خوانسار

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری خوانسار1

031-57774065

خوانسار

گلپایگان

جایگاه فیلاخص

031-57326935

شهر گلشهر- روستای فیلاخص

گلپایگان

جایگاه مخلصی

031-57422897

گلپایگان - خ شهید قدسی - ابتدای جاده خوانسار

گلپایگان

فروشندگی داخل اطاقک ویست

031-57790046

روستای ویست

گلپایگان

جایگاه کنجدجان

031-57322073

شهر گلشهر(حدفاصل وداغ و کنجدجان)

گلپایگان

جایگاه گوگد

031-57330313

شهر گوگد

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری گلپایگان

031-57486822

گلپایگان

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری گوگد

031-57486822

گوگد