آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه لنجان

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

لنجان

جایگاه باغبهادران

031-52505352

باغبهادران ابتدای ورود به شهر باغبهادران

لنجان

جایگاه سده لنجان (حضرت مهدی)

-

سده لنجان نرسیده به دانشگاه آزاد لنجان

لنجان

جایگاه سپاهان فولادشهر

031-52622021

اتوبان اصفهان شهرکرد بعد از بیمارستان مطهری

لنجان

جایگاه شجاعی

031-52623939

فولادشهر محله A6

لنجان

جایگاه CNG شهرداری سده لنجان

031-52432323

کمربندی شهر سده لنجان

لنجان

جایگاه ضیایی چمگردان

031-52240218

چمگردان بلوار معلم

لنجان

جایگاه والفجر زرین شهر

031-52235275

زرین شهر فلکه ورودی از اتوبان اصفهان  -شهرکرد

لنجان

جایگاه ورنامخواست

031-52250089

ورنامخواست اتوبان مبارکه

لنجان

جایگاه کچوییه

031-52664111

کچوییه شهرک صنعتی کچوییه

لنجان

فروشندگی پل کله

-

شهر باغشاد بعداز پل غدیر

لنجان

فروشندگی چرمهین

-

شهر چرمهین - جنب آتش نشانی

لنجان

جایگاه CNG شهرداری فولادشهر

031-52622002

فولادشهر محله c3

لنجان

جایگاه CNG شهرداری چرمهین

031-52552253

ابتدای شهر چرمهین از سمت باغبهادران

لنجان

جایگاه امین

-

قبل از ورودی چرمهین- بلوار آیت ا... ارباب

لنجان

جایگاه محمدی فولادشهر

031-52646638

ورودی شهر فولادشهر-میدان بسیج