آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه مبارکه

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

مبارکه

ایرانپور

031-52420165

شهر مبارکه بلوارنیکبخت

مبارکه

جایگاه ترابران صنعت

031-52464070

کیلومتر 4 جاده مبارکه - طالخونچه جنب پایانه حمل و نقل کالا

مبارکه

جایگاه CNG ترمینال شهرداری

031-52462003

شهرمبارکه جنب ترمینال مسافربری

مبارکه

جایگاه CNG دیزیچه شهرداری

031-52452657

شهر دیزیچه انتهای  بلوارامام خمینی

مبارکه

جایگاه محمدرسول الله دیزیچه

031-52457560

شهر دیزیچه بلوارامام خمینی

مبارکه

رسالت کرکوند

031-52512800

جاده مبارکه زرین شهر 2کیلومتری کرکوند

مبارکه

جایگاه زیباشهر

031-52545571

مبارکه- روستای زودان

مبارکه

جایگاه مجلسی

031-52473210

مبارکه زیباشهر بلوارامام ابتدای جاده بارچان

مبارکه

جایگاه صادق طالخونچه

031-5253470

جاده مبارکه بروجن ورودی شهرمجلسی

مبارکه

علی ابن موسی الرضا(ع)

031-52462037

جاده مبارکه-طالخونچه-ورودی شهرطالخونچه

مبارکه

جایگاه CNG فتح المبین شهرداری

031-52465370

کیلومتر2جاده مبارکه اصفهان

مبارکه

جایگاه مجتمع خدمات رفاهی رز آبی

031-52580976

شهرمبارکه خیابان بسیج - نصیر آباد روبروی اداره گاز