آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه نجف آباد

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

نجف آباد

جایگاه المهدی

031-42753435

تیران - عسگران

نجف آباد

جایگاه الوند هراتیان

031-4272623

نجف آباد-کمربندی شمالی-روبروی دانشگاه آزاد

نجف آباد

جایگاه ایران نژاد

031-42626422

کمربندی جنوبی نجف آباد - روبرو دادگستری

نجف آباد

جایگاه بهشتی

031-42432758

نجف آباد - امیر آباد- خیابان شریعتی

نجف آباد

جایگاه تیران

031-42223400

تیران - بلوار امام خمینی

نجف آباد

جایگاه دهق

031-42272451

دهق

نجف آباد

جایگاه زنده رود(علم وکار)

031-42280105

نجف آباد - جاده جوزدان-کیلومتر3 نجف آباد

نجف آباد

جایگاه خلیج فارس

031-42220016

تیران -کمربندی تیران

نجف آباد

جایگاه سیروس

-

جاده نجف آباد- بلوار خرمشهر

نجف آباد

جایگاه شریفیانا

031-42655812

نجف آباد - خیابان امام غربی- مقابل آموزش عالی

نجف آباد

جایگاه CNG شهرداری تیران

031-42222054

بزرگراه کمربندی تیران

نجف آباد

جایگاه CNG شهرداری دهق

031-42275111-2

ابتدای شهردهق-میدان صنعت

نجف آباد

جایگاه CNG شهرداری نجف آباد امام

031-42726439

نجف آباد- خ امام خمینی

نجف آباد

جایگاه CNG شهرداری نجف آباد کمربندی

031-42726439

نجف آباد- کمربندی جنوبی

نجف آباد

جایگاه طلا زرین

-

تیران - جاده رضوانشهر

نجف آباد

جایگاه علویجه

031-42412547

علویجه- خ دکتر بهشتی

نجف آباد

جایگاه فجر

031-42456079

نجف آباد - یزدانشهر

نجف آباد

جایگاه قائم

031-423604171

تیران - بلوار آیت ا... امامی

نجف آباد

جایگاه CNG محمدرضا کاظمی

031-42602949

نجف آباد- ویلاشهر

نجف آباد

جایگاه ملکا

031-42762500

تیران و کرون - سه راهی سد زاینده رود

نجف آباد

جایگاه ولیعصر

031-42611116

نجف آباد - چهار راه امام

نجف آباد

جایگاه گلدشت

031-42235355

جاده نجف آباد -گلدشت

نجف آباد

جایگاه انتشاری

031-42725849

نجف آباد -بلوار آیت اله ایزدی-روبروی مبل ایران

نجف آباد

جایگاه CNG امینی کهریزسنگ

031-42324909

نجف آباد-کهریزسنگ-بلوار امام

نجف آباد

جایگاه CNG شهرداری گلدشت

031-42232007

گلدشت-روبروی پمپ بنزین گلدشت