آدرس و تلفن جایگاه های ناحیه سمیرم

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

سمیرم

جایگاه حناء

031-53602180

سمیرم - شهرحناء -بلوار کشاورز -ابتدای جاده پادنا

سمیرم

جایگاه CNG شهرداری سمیرم

031-53669766

سمیرم - خ کشتارگاه

سمیرم

جایگاه شهید طایی

031-53668100

سمیرم - خ قدس- جنب بیت العباس

سمیرم

جایگاه پیرمرادیان

-

جاده سمیرم / شهرضا  - کیلومتر 22 مجتمع خدمات رفاهی پیرمرادیان

سمیرم

فروشندگی سکودار شماره یک /صابری

031-53662324

سمیرم- خ شیخ مفید- جنب کمربندی

سمیرم

فروشندگی داخل اطاقک تعاونی بیده

031-53560290

سمیرم - بخش پادنا- روستای بیده

سمیرم

فروشندگی تعاونی مهرگرد

031-53582125

سمیرم -بخش وردشت - روستای مهرگرد

سمیرم

جایگاه پادنا

-

سمیرم-بخش دناکوه-جاده بیده-دوراهی کیفته