انبار کاشان

انبار نفت کاشان

انبار نفت ناحیه کاشان به وسعت 25000 متر مربع دارای یک باب انبار مظروف به وسعت 700 متر مربع که دو مخزن بنزین موتور به ظرفیت 3700000 لیتر ، یک مخزن نفت سفید به ظرفیت 5400000 لیتر ، 4 مخزن نفتگاز به ظرفیت 6800000 لیتر ، شش بازوی بارگیری و یک مخزن آب به ظرفیت 5400000 لیتر می باشد .