انبار نائین

انبار نفت نائین

انبار نفت ناحیه نائین واقع در کیلومتر 3 جاده نائین / اصفهان به وسعت 84953 متر مربع در سال 1366 به بهره برداری رسید و دارای 2 باب انبار مظروف ، دو عدد مخزن بنزین موتور به ظرفیت 2400000 لیتر ، دو مخزن نفت سفید به ظرفیت 4400000 لیتر ، دو مخزن نفتگاز به ظرفیت 6700000 لیتر و سه سکو شامل 6 بازوی بارگیری و 5 نقطه تخلیه فرآورده می باشد و نسبت به تامین سوخت مراکز تحت پوشش شهرستان های نائین و خوروبیابانک اقدام می نماید .