ناحیه گلپایگان

 

 

 

آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

ناحیه گلپایگان :

گلپایگان - بلوار ولیعصر - میدان کارگر

 

رئیس ناحیه گلپایگان :

حسن زمانی

تلفن مستقیم :

031-57248319

فکس :

031-57248154

 زمانی

ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

گلپایگان

جایگاه اسفرنجان

031-57330334

اسفرنجان

گلپایگان

جایگاه جنتی دُرّ خلیج فارس

031-57274433

گلپایگان-بخش مرکزی-روستای در

گلپایگان

جایگاه خوانسار

031-57772070

شهر خوانسار

گلپایگان

فروشندگی سکودار رحمت آباد

031-57751499

روستای رحمت آباد

گلپایگان

جایگاه شرکتی گلپایگان

031-57240050

گلپایگان-ابتدای جاده خمین-جنب بیمارستان امام حسین

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری خوانسار 2

031-57774065

خوانسار

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری خوانسار1

031-57774065

خوانسار

گلپایگان

جایگاه فیلاخص

031-57326935

شهر گلشهر- روستای فیلاخص

گلپایگان

جایگاه مخلصی

031-57422897

گلپایگان - خ شهید قدسی - ابتدای جاده خوانسار

گلپایگان

فروشندگی داخل اطاقک ویست

 

031-57790046

روستای ویست

گلپایگان

جایگاه کنجدجان

031-57322073

شهر گلشهر(حدفاصل وداغ و کنجدجان)

گلپایگان

جایگاه گوگد

031-57330313

شهر گوگد

گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری گلپایگان

031-57486822

گلپایگان

 گلپایگان

جایگاه CNG شهرداری گوگد

 

031-57486822

 گوگد
 گلپایگان

جایگاه مخلصی 2

 

031-57437244

 کمربندی گلپایگان-روبروی ترمینال مسافربری

گلپایگان

جایگاه بنیاد مسکن

031-57236831

نرسیده به خوانسار- روبروی روستای قودجان