ناحیه مرکزی

آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

ناحیه مرکزی :

اصفهان - خ چهارباغ بالا-

جنب بانک صادرات - کوچه فرشادی(سیچان)

 

رئیس ناحیه مرکزی اصفهان :

محمدرضا تحویلی

تلفن مستقیم :

36680460 -031

فکس :

36219915 -031
آقای تحویلی


ناحیه

نام جایگاه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

مرکزی

جایگاه 110 زینبیه

031-35492030

خ آیت اله غفاری - جاده زینبیه به حبیب آباد

مرکزی

جایگاه ابن سینا

031-34466679

خ ابن سینا - مقابل چلوکبابی نایب

مرکزی

جایگاه اردیبهشت بهارستان

031-36850222

بهارستان - فاز دوم - خ اردیبهشت غربی

مرکزی

جایگاه اژیه رویدشت

031-46502260

اژیه  - بلواربسیج

مرکزی

جایگاه اسلامی خمینی شهر

031-33245800

خمینی شهر - منظریه

مرکزی

جایگاه افق

031-37723827

خ کهندژ-بعدازچهارراه اول-سمت چپ-بین کوچه 8 تا10

مرکزی

جایگاه البرز/عابدی درچه

031-33768830

درچه - بلوار امام

مرکزی

جایگاه المهدی

031-38763090

چهارراه آبشار - جاده زیار - روستای جار

مرکزی

جایگاه امیرکبیراصفهان

031-33206332

خ امام خمینی - روبروی کارخانه پلار

مرکزی

جایگاه امین

031-34583200

خ بعثت - نرسیده به خیابان برازنده

مرکزی

جایگاه آبشار

031-36335990

آبشارسوم -  روبروی روستای ردان - جنب امامزاده ابراهیم ردان

مرکزی

جایگاه آبگون بهارستان

031-36816900

بهارستان - اول ورودی بهارستان

مرکزی

جایگاه آذرخش صفاهان

031-35246732

جی شرقی - جاده پشت کارخانه قند - دهنو

مرکزی

جایگاه آزادی

031-38788552

جاده کشتارگاه صنعتی فساران

مرکزی

جایگاه بختیاری آبنیل

031-37252600

آبنیل-بلوار نجاتبخش-مقابل مجتمع داروسازی امین

مرکزی

جایگاه بعثت

031-34590170

بلوار بعثت - روبروی خ گلستان

مرکزی

جایگاه بلوچی

031-37382523

خ کهندژ - بعدازسه راه رهنان - نبش خ امام رضا

مرکزی

جایگاه پروین اعتصامی

031-35554984

خ 24 متری دوم - خ فجر2

مرکزی

جایگاه شرکتی پنج

031-33962659

جنب انبار نفت شهید محمد منتظری

مرکزی

جایگاه پیمان

031-35560327

خ پروین - جنب پل سرهنگ

مرکزی

جایگاه ترمینال کاوه

09374069862

خ کاوه - ترمینال کاوه

مرکزی

جایگاه تلاش خمینی شهر

031-33512536

خمینی شهر-خ دوشاخ- جاده به سمت اصغرآباد- روبروی کارخانه آرد صحرا

مرکزی

جایگاه تمدن

031-33512536

پل تمدن- خ معراج

مرکزی

جایگاه توحید عاشق اصفهانی

031-35674120

خ بعثت - خ عاشق اصفهانی - روبروی خدمات شهرداری

مرکزی

جایگاه توحید فلاورجان

031-37429504

شهرفلاورجان - بلوارتوحید

مرکزی

جایگاه جام جم

031-33562003

جاده نجف آباد -  جنب جاده زازران

مرکزی

جایگاه جی

031-32252228

فلکه احمدآباد - اول خ جی

مرکزی

جایگاه شرکتی چهار

031-36680382

دروازه شیراز - جنب خ هزارجریب

مرکزی

جایگاه حاج حیدری

031-33648480

بلوار دانشگاه صنعتی - روبروی درب دانشگاه

مرکزی

جایگاه حسن آباد جرقویه

031-46532133

جرقویه علیا - ورودی شهر حسن آباد

مرکزی

جایگاه حکیم نظامی

031-36243972

پل فلزی - اول حکیم نظامی

مرکزی

جایگاه خانی قهجاورستان

031-35210200

شهرک صنعتی جی  - روستای قهجاورستان

مرکزی

جایگاه دانشمند

031-35230390

 خوراسگان - انتهای خ سلمان

مرکزی

جایگاه دماوند

031-35312388

 انتهای جی شرقی - بلوار ارغوانیه

مرکزی

جایگاه دی

031-33383050

 خ رباط اول - بعدازچهارراه فاطمی

مرکزی

جایگاه رسالت

031-33222213

خ امام خمینی - جنب شهرک رسالت

مرکزی

جایگاه رسائی  مرق

031-36540554

کیلومتر 18 جاده اصفهان شیراز

مرکزی

جایگاه رشادی

031-37727217

 بلوارآتشگاه - روبروی کوه آتشگاه

مرکزی

جایگاه رفیعیان  کوشک

031-3356305

 اتوبان نجف آباد - ورودی کوشک

مرکزی

جایگاه زاینده رود

031-32216729

 خ کمال اسماعیل

مرکزی

جایگاه سپاهان ایمانشهر

031-37584460

ایمانشهر - اشترجان - روبروی شهرک صنعتی

مرکزی

جایگاه ستاره کویرصفاهان

 -

جاده اصفهان - نائین - روبروی تابلو 5 کیلومتری کوهپایه

مرکزی

جایگاه سجاد (بزرگمهر)

031-36414281

خ سجاد - بین چهارراه آپادانا و آبشار

مرکزی

جایگاه سعادت

031-37713362

 صارمیه - اول خ آتشگاه

مرکزی

جایگاه سلیمانی برسیان

09133251899

براآن شمالی-5کیلومتربعدازبرسیان

مرکزی

جایگاه شاهین کاوه

031-34413250

خ کاوه - سه راه ملک شهر - اول خ بهارستان

مرکزی

جایگاه شمس نصرآباد

031-46655920

نصرآباد جرقویه

مرکزی

جایگاه شهرابریشم

031-37451409

 شهرابریشم - بلوارالغدیر - بعدازمیدان فاطمیه

مرکزی

جایگاه شهرک آزمایش

031-36540166

پل راه آهن - شهرک آزمایش

مرکزی

جایگاه شهروکار

031-32241982

 خ طیب - روبروی خ میرداماد

مرکزی

جایگاه شهید چمران

031-34469900

اتوبان شهید چمران - روبروی خ آل محمد

مرکزی

جایگاه شیران جوزدان

031-38472851

 براآن شمالی - روستای جوزدان

مرکزی

جایگاه شیرعلی کلیشاد

031-37480178

کلیشاد-بلوار بهارستان-بعدازدبیرستان رحمانی

مرکزی

جایگاه صادقیان(مسجدالجواد)

031-33807256

فلکه دانشگاه - اول جاده محمود آباد

مرکزی

جایگاه صالحی طاد

031-37246280

 فلاورجان - روستای طاد لنجان

مرکزی

جایگاه صفا خوراسگان

031-35211847

 خوراسگان - خ جی شرقی - مقابل استخر مهرگان

مرکزی

جایگاه صنعت قند

031-35229160

 اتوبان باغ رضوان - روبروی کارخانه قند

مرکزی

جایگاه طاووسی نیک آباد

031-46622102

 شهر نیک آبادجرقویه - بلوارامام خمینی

مرکزی

جایگاه طلوع فجر

031-33655600

 خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ)

مرکزی

جایگاه علاج

031-37754509

بلوار کشاورزی - جنب خ قائمیه

مرکزی

جایگاه فرقدانی

031-77554593

 سه راه سیمین

مرکزی

جایگاه قاسمی  تودشکچوئیه

031-46433055

 کوهپایه - تودشک

مرکزی

جایگاه قاضی زاده کاوه

031-34505125

بعدازسه راه ملک شهر - نرسیده به خ بیمارستان غرضی

مرکزی

جایگاه قائم فروغی

031-38788294

 کیلومتر 25 جاده اصفهان - نائین

مرکزی

جایگاه قدس اصفهان

031-33804354

جاده اصفهان -  تهران - کیلومتر 20 

مرکزی

جایگاه قدس رضوی

031-34451356

 خ لاله - بعدازترمینال باغ قوشخانه

مرکزی

جایگاه قربانی

031-35807887

پل تمدن- ابتدای اتوبان شهید آقابابائی

مرکزی

جایگاه قهدریجان(شفیع زاده )

031-37504700

قهدریجان - ابتدای بلوار الغدیر

مرکزی

جایگاه کافی فلاورجان

031-37422500

 فلاورجان - خ طالقانی - مقابل اداره پست

مرکزی

جایگاه کوهپایه

031-46422230

 کوهپایه - بلوارامام رضا

مرکزی

جایگاه کیمیا

09131155048

کیلومتر 5 اتوبان معلم ( اتوبان شاهین شهر)

مرکزی

جایگاه لطفی اصغرآباد

031-33572655

 خمینی شهر - اصغرآباد - نبش فلکه اول

مرکزی

جایگاه مجتبائی رهنان

031-33318156

 خ امام خمینی - خ امام رضا - مقابل پارک

مرکزی

جایگاه محمد درچه

031-33763620

 درچه - ابتدای بلوار امام خمینی

مرکزی

جایگاه محمدی مارچین

031-33207961

خ امام خمینی - خ بهارستان - جنب ورزشگاه مارچین

مرکزی

جایگاه محمدیان

031-39514300

 اتوبان فرودگاه  - نرسیده به حصه

مرکزی

جایگاه مدرس اصفهان

031-34466979

 خ شهدا - خ مدرس قدیم

مرکزی

جایگاه مروارید

031-35492400-3

انتهای بلوار آیت ا... غفاری- ابتدای جاده حبیب آباد

مرکزی

جایگاه مشتاق

031-35328410

خ مشتاق سوم-بعداز بیمارستان چمران

مرکزی

جایگاه مهدی موعود ( صمدی درچه )

031-33758588

درچه- انتهای بلوار نواب صفوی به طرف فلاورجان

مرکزی

جایگاه مهیار

09133134922

 جاده اصفهان/شهرضا - کیلومتر 55 - روبروی شهرک صنعتی رازی

مرکزی

جایگاه میثم  سهروفیروزان

031-37243090

 پیربکران - روستای سهروفیروزان

مرکزی

جایگاه ناظمی هرند

031-46403321

هرند - بلوار ورودی دانشگاه- مقابل شرکت تعاونی کامیونداران

مرکزی

جایگاه نقش جهان

031-33329235

 اتوبان امام خمینی

مرکزی

جایگاه نگین

031-34438141

اصفهان-خیابان کاوه-خیابان بهارستان

مرکزی

جایگاه وطنی

031-33631485

 خمینی شهر - بلوارطالقانی

مرکزی

جایگاه هاتف

031-32205979

 خ هاتف

مرکزی

جایگاه شرکتی یک

031-36274254

چهارراه نظر - جنب ستاد منطقه اصفهان

مرکزی

جایگاه یوسفی ورزنه

031-46483242

 ورزنه - بلوار بسیج

مرکزی

ف ا حسینی بلان

091332030215

 ورزنه - روستای بلان رودشت

مرکزی

ف ا رشیدی دستجاء

031-38842254

 برآن شمالی - روستای دستجاء

مرکزی

ف ا زارع برسیان

031-38822001

 برآن شمالی - روستای برسیان

مرکزی

ف ا فارسی نژاد

031-38872889

براآن شمالی - روستای کوهان

مرکزی

ف ا قادری زفره

031-46438816

اصفهان - جاده کوهپایه - زفره

مرکزی

فروشندگی تعاونی قهدریجان

031-37503100

 شهرکلیشاد و سودرجان - خ مطهری

مرکزی

فروشندگی تقی پورمحمدآباد

031-46652546

قهدریجان - ابتدای بلوار شهید منتظری

مرکزی

فروشندگی سکودار پایگاه هشتم شکاری

031-35775121

کیلومتر60 جاده آبشار - محمد آباد جرقویه

مرکزی

فروشندگی سکودار حیدریان سگزی

031-46562477

پایگاه هشتم شکاری - انتهای بلوار ورودی به منازل سازمانی

مرکزی

فروشندگی سکودار سپاهانشهرآبکار

031-36531888

 کیلومتر 40 جاده اصفهان - نائین

مرکزی

جایگاه CNG  اژیه رویدشت

-

 سپاهان شهر - بلوار شاهد - روبروی آتش نشانی

مرکزی

جایگاه CNG ایمانشهر

-

اژیه - ابتدای بلوار ورودی

مرکزی

جایگاه CNG باغ رضوان

 -

ایمانشهر - اشترجان - روبروی شهرک صنعتی

مرکزی

جایگاه CNG بهارلطیفی

-

بلوار رضوان - ابتدای ورودی دوم باغ رضوان

مرکزی

جایگاه CNG پایگاه هشتم شکاری

-

خوراسگان - انتهای خ سلمان - جنب کانال

مرکزی

جایگاه CNG پیربکران

-

ابتدای ورودی پایگاه هشتم شکاری

مرکزی

جایگاه CNG تودشکچوئیه

-

پیربکران - ابتدای جاده کمربندی

مرکزی

جایگاه CNG ثامن

 -

تودشکچوئیه - انتهای جاده کمربندی

مرکزی

جایگاه CNG جانبازان

-

فلکه دانشگاه صنعتی-ابتدای بلوار استقلال

مرکزی

جایگاه CNG حافظ

-

سه راه سیمین - خ جانبازان - بین استاد مهیار و شهریار

مرکزی

جایگاه CNG حسن آباد جرقویه

-

بلوار باغبان- منطقه صنعتی دو شاخ

مرکزی

جایگاه CNG خداپرست

 -

ابتدای ورودی حسن آباد

مرکزی

جایگاه CNG خرازی

 -

700متر بعد از منطقه مسکونی محمود آباد

مرکزی

جایگاه CNG ردانی پور

-

بزرگراه ردانی پور- بطرف بلوار کاوه

مرکزی

جایگاه CNG زارعی

 -

پل چمران - اتوبان ردانی پور

مرکزی

جایگاه CNG سپاهان شهر

 -

پل تمدن

مرکزی

جایگاه CNG شریعتی

-

سپاهان شهر - بلوار غدیر - انتهای بهمن 5

مرکزی

جایگاه CNG شفق

 -

پل میدان ورزشگاه نقش جهان بطرف شهرک امیر کبیر

مرکزی

جایگاه CNG شمس

 -

بلوار کشاورز - بعد از قائمیه - انتهای بلوار شفق

مرکزی

جایگاه CNG فرزانگان

-

بلوار کهندژ

مرکزی

جایگاه CNG فرودگاه شهید بهشتی

 -

خ کاوه - بلوار فرزانگان - جنب اتوبوسرانی

مرکزی

جایگاه CNG فلاورجان

-

ابتدای بلوار ورودی فرودگاه شهید بهشتی

مرکزی

جایگاه CNG قلعه شور

-

فلاورجان - بلوار ملاصدرا-مجاور دادگستری

مرکزی

جایگاه CNG قهدریجان

 -

ابتدای جاده قلعه شور بطرف بهارستان

مرکزی

جایگاه CNG کلیشاد

-

قهدریجان - انتهای بلوار شهید منتظری

مرکزی

جایگاه CNG کمربندی شرق (ضلع شرق)

-

کلیشاد-بلوار نجاتبخش

مرکزی

جایگاه CNG کمربندی شرق (ضلع غرب)

-

ضلع شرقی جاده کمربندی شرق اصفهان

مرکزی

جایگاه CNG کوهپایه

-

ضلع غربی جاده کمربندی شرق اصفهان

مرکزی

جایگاه CNG گلستان

 -

کوهپایه - انتهای جاده نایین

مرکزی

جایگاه CNG معراج

 -

بلوار بعثت - ابتدای خ گلستان

مرکزی

جایگاه CNG منظریه

 -

پل تمدن - خ معراج - جنب تاکسیرانی

مرکزی

جایگاه CNG میدان میوه وتره بار

 -

خمینی شهر - منظریه

مرکزی

جایگاه CNG نقش جهان

 -

ورودی میدان میوه و تره بار

مرکزی

جایگاه CNG نیک آباد

 -

خ کاوه - بلوار فرزانگان - جنب ورزشگاه نقش جهان

مرکزی

جایگاه CNG هرند

-

نیک آباد - ابتدای بلوار ورودی

مرکزی

جایگاه CNG همدانیان

-

هرند - بلوار صفارهرندی