ناحیه نائین

آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

ناحیه نائین :

نائین - کیلومتر 3 محور نائین اصفهان

 

سرپرست ناحیه نائین :

علیرضا کوچیان مجرد

تلفن مستقیم :

031-46252335

فکس :

46256970 -031

آقای کوچکیان

 

ggf